Welkom bij Eventicks!

onze gegevens zijn:

Eventicks
Bosbessenstraat 28, 2400 Mol
ondernemingsnummer: BE0789282466

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze websites, mobiele applicaties, webshops, ticketshops, draadloze (wifi, bluetooth) netwerken, software, membership en cashless payment cards en andere online producten en diensten (“Online Diensten”).

Door gebruik te maken van onze Online Diensten stemt u in met deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden na te leven en te aanvaarden. Bent u minderjarig, dan dient u deze overeenkomst samen te lezen met uw ouder(s) of voogd en hun akkoord te vragen om deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Uw persoonlijke account

U alleen (en met uitsluiting van Eventicks) bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonlijke account en voor alle activiteiten die via uw persoonlijke acccount plaatsvinden. U mag uw persoonlijke account niet doorgeven aan derden en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Bij een inbreuk op de veiligheid of vertrouwelijkheid van uw persoonlijke account, dient u Eventicks zo snel en accuraat mogelijk te informeren van de inbreuk. Eventicks is in geen geval verantwoordelijk voor onbevoegd of ongewenst gebruik van uw persoonlijke account door uzelf of door een derde.

3. Gebruik van online diensten

U verbindt zich ertoe de Online Diensten niet te gebruiken:

  • Voor eigen commerciële doeleinden of voor commerciële doeleinden van derden. Het gebruik van de Online Diensten is beperkt tot uitsluitend persoonlijke doeleinden.
  • Om onwettige, valse, misleidende, gestolen, bewust foutieve of andere onrechtmatige inhoud of informatie op te geven, door te geven, te plaatsen, te verzenden, op te slaan of op enige andere manier beschikbaar te stellen via de Online Diensten;
  • Om inhoud of informatie op te geven, door te geven, te plaatsen, te verzenden of op enige andere manier beschikbaar te stellen die onwettig, beledigend, bedreigend, racistisch, hatelijk, smadelijk, lasterlijk, vulgair, aanstootgevend of schadelijk is ten opzichte van Eventicks en/of derden (waaronder andere gebruikers);
  • Om de Online Diensten of de daarmee verbonden diensten, producten, software, netwerking, toegang en andere producten en diensten niet overmatig of onrechtmatig te belasten, te belemmeren of op enige andere manier de werking ervan te verstoren.

4. Gebruik van uw gegevens

Door onze Online Diensten te gebruiken, zoals bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) het posten van materialen zoals teksten, foto’s en video’s, verleent u Eventicks en haar partners en leveranciers de niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en gratis toestemming om uw informatie en gegevens te (re)produceren, distribueren, publiek mede te delen, bewerken, verwijderen, synchroniseren met andere informatie en gegevens, en anderszins te gebruiken.

5. Informatie van derden

De Online Diensten kunnen informatie en gegevens van derden bevatten, bijvoorbeeld informatie van sponsors, partners en leveranciers en andere gebruikers, met inbegrip van links en andere verwijzingen naar websites, sociale media en andere online diensten van derden. Eventicks controleert echter niet de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden, en Eventicks is daartoe ook niet verplicht, en kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden. Bovendien impliceert een verwijzing naar of de opname van informatie en gegevens van derden ook niet dat Eventicks akkoord gaat met zulke inhoud.

6. Intellectuele Eigendom

Onze Online Diensten kunnen informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal, databanken, merken, handelsnamen, domeinnamen en andere materialen en gegevens bevatten van Eventicks en van derden, die door (intellectuele) (eigendoms)rechten zijn beschermd. U erkent deze rechten en u verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van deze materialen en gegevens op een manier die een inbreuk uitmaakt op voormelde rechten van Eventicks of van derden.

Indien u zelf informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal en andere materialen en gegevens verstuurt, plaatst, publiceert, meedeelt of op enige andere manier gebruikt op of via de Online Diensten, verbindt u zich ertoe en garandeert u dat u zelf de nodige rechten daartoe hebt, dan wel de toestemming daartoe hebt bekomen van de rechthebbende(n).

7. Privacy

Op de Online Diensten is het Privacybeleid van Eventicks van toepassing. U kan ons Privacybeleid terugvinden op onze website, op dezelfde locatie als deze Algemene Voorwaarden.

8. Beperking van aansprakelijkheid

De Online Diensten (met inbegrip van alle producten en diensten die via de Online Diensten worden geleverd) worden steeds in de toestand ‘zoals ze zijn’ aangeboden door Eventicks. Eventicks heeft hieromtrent enkel een inspanningsverbintenis. De Online Diensten worden op eigen risico gebruikt, zonder dat Eventicks daaromtrent enige garanties of resultaten verleent, expliciet noch impliciet. Slechts in rechtsgebieden waar geen beroep kan worden gedaan op uitsluiting of beperking van een garantie, zal die bepaalde garantie niet worden uitgesloten of beperkt en zal de garantie van Eventicks uitgesloten dan wel beperkt worden tot de minimale plicht die door de toepasselijke wet wordt opgelegd.

Eventicks kan niet waarborgen dat de Online Diensten, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, zonder gebreken zullen zijn en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid worden gehouden voor fouten, gebreken, onvolledigheden, onjuistheden of andere onvolkomenheden van de Online Diensten. Eventicks kan ook n iet worden verplicht tot enig herstel van de Online Diensten of een gedeelte ervan.

Eventicks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Online Diensten met inbegrip van alle producten en diensten die via de Online Diensten zijn geleverd. Slechts in rechtsgebieden waar geen beroep kan worden gedaan op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, zal de aansprakelijkheid van Eventicks worden beperkt tot de maximale uitsluiting zoals die wettelijk is toegelaten.

9. Beëindiging van de Online Diensten

Eventicks heeft het recht om te allen tijde de Online Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, te verwijderen, stop te zetten, te beperken of te wijzigen en dit ten opzichte van één, meerdere of alle gebruikers. Eventicks kan dit beslissen zonder kennisgeving en zonder opgave van reden. U kunt Eventicks op geen enkele manier aansprakelijk of in gebreke stellen voor een dergelijke beslissing.

10. Beëindiging van deze overeenkomst

Eventicks heeft het recht om te allen tijde deze overeenkomst zonder kennisgeving en zonder opgave van reden te beëindigen, hierbij inbegrepen het recht om uw persoonlijke account af te sluiten, zonder dat Eventicks op enige manier aansprakelijk kan worden gesteld voor enig gevolg dat daaruit voortvloeit.

11. Wijzigingen

Eventicks heeft het recht om deze algemene voorwaarden en overeenkomst te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Bij elk nieuw gebruik van de Online Diensten is de laatste versie van toepassing. U dient deze pagina regelmatig na te kijken.

12. Diverse bepalingen

Falen of vertraging bij uitoefening door u of ons van enig recht krachtens deze algemene voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring om van dat recht af te zien. Een dergelijke faling of vertraging zal geen invloed hebben op andere gebeurtenissen of rechten.

Indien een clausule in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar zou worden of zou worden verklaard door een bevoegde rechterlijke instantie, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere gehele of gedeeltelijke clausule.

Geen enkele persoon die geen partij is bij deze algemene voorwaarden kan hierdoor rechten verkrijgen of recht doen gelden op enige bepaling in deze algemene voorwaarden, zelfs niet als die persoon afgaat op een dergelijke bepaling of aan een van beide partijen heeft aangegeven in te stemmen met enige bepaling in deze voorwaarden.

Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleiden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing en bericht, zal worden aanvaard in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

Alle overeenkomsten waarop huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Eventicks NV exclusief bevoegd.